Butlletí de notícies del CCPAE

* indicates required

1) El responsable del tractament de les teves dades personals és el Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE), C. del Doctor Roux, 80 3a planta de Barcelona (08017), amb NIF S0800044J. // 2) La finalitat del tractament és la de rebre el butlletí de notícies del CCPAE. La base jurídica que empara el tractament de les dades és el lliure consentiment de la persona, el qual pot ser revocat en tot moment. Les dades es conservaran tot el temps en que duri aquest consentiment. Les categories de dades de les quals es disposa de la persona interessada són: nom, cognoms, i adreça electrònica. Les dades només seran accessibles/destinades a les persones i/o departaments de l’Entitat que ho requereixin per dur a terme les funcions pròpies del seu lloc de treball. // 3) Les teves dades no seran comunicades a tercers sense consentiment previ, així com tampoc es produiran transferències a tercers països o organitzacions internacionals. // 4) Tens dret a sol·licitar al responsable del tractament l’accés a les seves dades, la seva rectificació o supressió, o la limitació del seu tractament, i a oposar-se al tractament, així com el dret a la portabilitat de les seves dades. La persona interessada pot presentar una reclamació davant de l’autoritat de control, Autoritat catalana de Protecció de Dades.

Email Marketing Powered by Mailchimp